Godkjent av landsmøtet 8.sep 2015
§1 Formål
Ny Generasjon er et nasjonalt felleskristent arbeid rettet mot unge mennesker. Organisasjonens formål er å arbeide for at unge mennesker skal komme til tro på Jesus og bli etterfølgere av Ham.»

§2 Organisasjon

Organisasjonen retter seg mot barn og ungdom. Alle fra 0 år kan bli medlem, så lenge de står bak organisasjonens formål. Barn under 15 år sitt medlemskap kan overprøves av foreldre. Medlemskap tegnes ved betaling av fastsatt årskontingent. Stemmerett forutsetter betalt kontingent. Hvert medlem over 13 år kan stille til valg i lokallagene og til landsstyret. 

Ny Generasjon består av selvstendige lokallag, som ledes av et valgt styre. Landsmøtet er Ny Generasjons øverste organ, og landsstyret er dets utøvende organ. Organisasjonen skal ha en kontorstab som ledes av en daglig leder.

Ny Generasjon er en selveiet organisasjon.

 

§3 Landsmøte

Hvert lokallag velger én representant som møter på landsmøtet. Representanten må legitimere seg med fullmakt. Alle legitimerte representanter har lik stemmerett.
Kun medlemmer i alderen 13 år – 25 år kan være representanter med stemmerett. Ved fylte 26 år har medlemmer ikke lenger demokratiske rettigheter på landsmøtet, med unntak av landsstyret.

Landsmøtet utlyses skriftlig til hvert lokallag minst to måneder før møtet avholdes. Ekstraordinært landsmøte avholdes når landsstyret avgjør det eller når minst 1/3 av de godkjente lokallagene skriftlig ber omdet.

Landsmøtet behandler de sakene som landsstyret legger fram og de sakene som er kommet til landsstyret med krav om behandling innen to måneder før årsmøtet tar til. Landsstyret skal legge fram revidert regnskap og årsmelding fra forrige kalenderår, samt forslag til handlingsplan for kommende år. Landsmøtet velger landsstyre. Møteleder for landsmøte velges av landsmøte.

Valgkomiteen består av to eller tre personer som velges av landsmøtet, og velges for ett år av gangen. Valgkomiteen forbereder alle valg til landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt.

§4 Landsstyret

Landsstyret består av 4 – 7 personer, hvorav hvert av styremedlemmene velges på landsmøtet for to år av gangen. Landsstyrets leder velges for en periode på fire år. Landsstyret konstituerer seg selv. Landsstyret velger revisor og fastsetter kontingent.

§5 Lokallagene
Lokallagene i Ny Generasjon må ha minst fem medlemmer. Lokallaget ledes av et styre på minst to medlemmer. Lokallagets årsmøte velger lokallagsstyret, og dette valget skal gjøres kjent for medlemmene av lokallaget, samt meldes til landsstyret. Lokallagsstyret kaller inn til årsmøte. Årsmøtet må holdes senest innen to år etter forrige årsmøte. Det sittende styret må legge frem årsmelding og regnskap på årsmøtet. På konstituerende årsmøte vedtas lokallagets vedtekter.

§6 Adresse
Ny Generasjons hovedkontor har besøksadresse: Pilestredet 27, inngang I, 0164 Oslo, Oslo kommune. Postadresse er postboks 6742 St.Olavsplass P.kt, 0130 Oslo.

§7 Økonomi
Dersom organisasjonens virksomhet opphører, går eiendelene til et tilsvarende kristent arbeid blant barn og ungdom.

§8 Signaturrett
Daglig leder og styreleder har hver for seg signaturrett overfor enhetsregisteret.

§9 Vedtektsendringer
Vedtektene kan kun endres når minst 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemmer for det. Innholdet i § 1 kan ikke forandres, men det kan gjøres språklige endringer.